# نرفتم

نرفتم

هنوز نفسی می آید و میرود. نرفتم!!! آنقدر مینویسم تا تمام شوم.     قشنگ ترین کلمات هدیه به نگاه پر مهرتون
/ 6 نظر / 7 بازدید