چرا اینقدر غریبانهچند روز پیش وقتی اخبار میدیدم متوجه شدم محمود بهرامی بازیگر و پیشکسوت سینما و تلویزیون ایران
بار سفر را به سوی معبودش بست
خدای مهربانی ها بیامرزدش...
اما ان چیزی که مرا ازار داد این بود که پوشش خبری این ضایعه به قدری کم و کوتاه بود که...
نمیدونم که حرفم را چگونه بزنم
درد سینما و تلویزیون ما این است...
بعد میگویند چرا سینمای ما از واقعیات دور شده چرا اینقدر کلیشه ای شده
اری چون از وجود این افراد غافلیم
چون از تجربیاتشان استفاده نمیکنیم
وقتی که بار سفر میبندند  فقط به یک پوشش خبری ساده اکتفا میکنیم
و ان این است:
{محمود بهرامی بازیگر سینما تئاتر و تلویزیون در سن فلان بر اثر عارضه بیماری فلان درگذشت}
ایا ارزش هنر و هنرمند در همین است
جمعیت جوان کشور ما به این بلوغ رسیده که هنرمند را فقط در چارچوب یک قاب یا یک پرده نبیند
بلکه زندگی انرا بیرون از عرصه هنر واکاوی میکند
پس چرا رسانه های ما به این واکاوی کمک نمیکنند
این بازیگران اگرچه امروز در بازنشستگی کاری به سر میبرند اما هنوز میتوانند با راهنمایی هایشان عرصه هنر را سکان داری کنند چه کسی گفته هنر بازنشستگی دارد...
اما ایا ما از انان این درخواست را کرده ایم؟؟؟
این روال اولین بار نیست اما امیدوارم اخرین بار باشد
 روح بهرامی بزررگ حمیده خیر ابادی مادر سینمای ایران فردین جوانمرد  ملک مطیعی و  بنفشه خواه وسایرین پر کشیدگان عرصه
هنر شاد
قدر سایر پیشکسوتان را بدانیم
کشاورز

             مشایخی

                              انتظامی...

/ 0 نظر / 10 بازدید