احساس

هر چه فکر کردم ...هرچه نوشتم...هرچه دیدم...هرچه شنیدم
پیدا نکردم کلمه زیبایی جز....
کلمه ای که اساس و پایه ی زندگی یعنی عشق به آن بند است...
کلمه ای که تک تک واج هایش لرزه به تنم می اندازد...
کلمه ای که هجی کردنش دستانم را به لرزه می اندازد...
اون کلمه
احــساس است اری احساس

ا+ح+س+ا+س
اح+ساس

عشق یعنی احساس
زندگی یعنی احساس

میمیرم اگر روزی شوم تهی از احساس

/ 0 نظر / 12 بازدید