میگذرد و میگذرند

چه میگذرند...

چه میگذرند این نفس هایی که میروند و برمیگردند و مکرر میشوند

چه میگذرند و مکرر میشوند دیگر باز نمی گردند

یک دقیقه تامل کن....یک دقیقه سکوت کن....یک دقیقه زبان در کام گیر....یک دقیقه نشنو

فقط و فقط به صدای قلبت گوش کن به تک تک ضربان قلبت گوش کن

اره عزیزم یک بار امتحان کن همو نطور که من امتحان کردم....بیبن چه میگذرد...انوقت

قدر این قافله دانی هرچند که اگر قافله قدر تو نداند....

چه راست گفت ان نوزاد هنگام  تولدش :من اگر به این دنیا خوشبین بودم در اغاز گریه نمیکردم

با امید زندگی کن با امید به خدا

تا امید هست ارزو نکن

راستی با عشق زندگی کن


/ 0 نظر / 15 بازدید